Salto : Gianleonardo Murruzzu su Taissa Sarda  nuovo campione regionale

G. Murruzzu su Taissa Sarda. foto di Samuele Marras